Vereniging Het Ree Limburg

AV 2017

Notulen van de AV van VHR regio Limburg d.d. 21 april 2017

Afmeldingen: Dhrn. de Groot, van Rens, Witjes, Hanssen, Curfs, Beckers, Beelen, van Heugten, Spijkerman, WBE Land van Horne V. Deenen, Nijsen, van Deursen, Janssen, Rutten, Thijssen, Meeks, van Aarle en roebroeks.

1/ Opening door de jachthoornblazers Midden Limburg met de “Begrüssung”.

Voorzitter Nijpjes heet iedereen welkom en schetst het verloop van de avond: Na afloop zal het bestuur de reewildmerken voor de geiten uitdelen aan de wbe’s. Naast de presentielijst rouleert er ook een ledenlijst waarop men zijn of haar emailadres kan invullen. In de toekomst willen wij ooit de mailings per email gaan verzenden omdat de kosten voor drukwerk en porti hoog zijn.

2/ De notulen van de vorige AV van 22-4-2016 worden unaniem goedgekeurd met dank aan de secretaris.

3/ Mededelingen:

De datum voor de AV van de VHR regio Limburg is zo kort mogelijk gekozen nadat de FBE klaar is met het beoordelen van de reewildwerkplannen van de WBE’s. Eerder vergaderen in april is geen optie. De VHR regio Limburg roept de Vereniging voor Reewild Beheer Noord Limburg op om één week later te vergaderen dan de VHR zodat de coördinatoren en andere leden beide vergaderingen kunnen bijwonen.

FBE Limburg in de persoon van Angelique Luikens heeft ook dit jaar weer een berg werk gehad om de reewildgegevens van alle WBE’s in rechte banen te geleiden. Het lijkt dat het ieder jaar meer wordt met name de gegevensverwerking van de kleinere, geclusterde wbe’s vergt veel tijd. WBE Helden en Everlose beek echter levert telkens tijdig en uitstekend werk! Met name het noemen van percentages en niet het afschot per jachtveld maakt het werk voor Angelique wat gemakkelijker. Ook valt op dat sommige wbe’s erg laat hun plan indienen. 2 wbe’s hebben gisteren pas hun werkplan ingediend. Sommige wbe’s sturen het plan in maart al door als ze vroeg geteld hebben maar komen daar in april weer op terug. Een goede mogelijkheid is ook om de reewildtelling te combineren met de voorjaarstelling in het eerste weekend van april. Steeds meer wbe’s gaan hiertoe over. Heren, probeer het allemaal tijdig en correct in te leveren, uiterlijk 15 april!

Alfred Melissen is op vakantie zodoende zal het bestuur hier aan tafel na afloop van de vergadering de reewildmerken uitdelen aan de diverse coördinatoren van de wbe’s die hier vanavond aanwezig zijn. Enkele wbe’s waren erg laat met het indienen van het reewildwerkplan zodoende had het geen zin om de bokkenloodjes nog per post op te sturen. Deze wbe’s ontvangen deze bokkenloodjes vanavond ook. 1 wbe is nooit aanwezig op deze vergadering en zijn krijgen alle wildmerken per post toegestuurd. 2 wbe’s krijgen loodjes die vorig jaar retour zijn gekomen en die nu opnieuw kunnen worden ingezet. Indien U nog loodjes overheeft van dit jaar dan kunt U die inleveren bij de secretaris in een dichtgeknoopt zakje met de naam van uw wbe erop. U begrijpt dat het een chaos wordt als iedereen losse wildmerken inlevert.

Vanavond zijn enkele mensen in de zaal die wildmerken komen ophalen maar die nog geen lid zijn van de VHR. H. Stassen roept hen op zich aan te melden als lid.

Per 1-1-2017 zijn er 361 leden ingeschreven.

 

AFSCHOT en INVENTARISATIE

Inventarisatie                                                           2011               2012               2013              2014          2015          2016          2017

 

geiten                                                                                  2291                2283                 2632                2296           2583            2885          2809

bokken                                                                                 1757                 1918                 1986                1800            2093            2171          2138

                                   TOTAAL                                   4048              4201               4618             4096          4838          5056        4947

 

Afgegeven vergunning                                           2011                 2012               2013             2014          2015          2016          2017

 

geiten                                                                                 1509                  1427                  1579               1454             1620           1628           1643

bokken                                                                                1181                  1012                  1024                 910             1069             1113          1128

                                    TOTAAL                                 2044               2439               2603            2364           2689          2742         2771

 

Afschot                                                                          2011                2012                2013            2014          2015            2016

 

                                       geiten                                               911                   985                    746                829              901                 963

Bokken                                                                                    814                   796                    782                721              838                 867                             

                                     TOTAAL                                    1725                1781                1528            1550            1739            1830

 

Valwild                                                                            484                  486                  437             494             356             407

 

4/ Leidraad beheer reeën / beheer op leefgebiedniveau: In de vorige vergadering is aangekondigd dat dit item prominent op de agenda staat van de VHR. Rob Borst is er al eens iets over komen vertellen en u heeft erover kunnen lezen in het verenigingsblaadje. Limburg doet hierin maar beperk mee. Veel goede dingen uit het plan zijn al overgenomen en veel wbe’s werken al samen op leefgebiedniveau. Het komend jaar zal dit alleen maar meer worden omdat een aantal kleinere wbe’s zullen moeten gaan samenwerken met grotere op het gebied van reewildbeheer. Het bestuur van VHR regio Limburg vindt dat we niet aan de randvoorwaarden moeten gaan sleutelen van onze ontheffing die het notabene heeft gehouden tot bij de Raad van State. Het landelijk voorgestelde hotspotbeleid zien wij niet als uitgangspunt. De langgerekte vorm van Limburg met Duitsland en België als buren maakt het er ook niet gemakkelijker op. In kernen van leefgebieden wordt nu ook al niet ingegrepen omdat TBO’s deze kernen meestal als rustgebied typeren. Om ons afschot überhaupt te kunnen vervullen (wat nu al moeilijk is) kiezen wij ervoor om buiten deze rustgebieden overal te kunnen ingrijpen. Beheren begint bij geiten schieten en dat moet bijna overal mogelijk zijn. We gaan dus door op de ingeslagen weg met goedkeuring van alle partners in de FBE. Limburg beseft dat men hiermee afwijkt van de landelijke koers maar kiest voor het beste model voor Limburg. Wel gaan we meer aandacht besteden aan Trent tellingen omdat deze beter wetenschappelijk te onderbouwen zijn. In overleg met de FBE kijken wij hoe we dit in Limburg vorm kunnen gaan geven. Deze tellingen gebeuren dan naast de traditionele reewildtellingen. Ook valt op dat sommige wbe’s een dramatisch laag afschotpercentage hebben. Om geloofwaardig te blijven MOET hier verbetering in komen. Een aanwijzing van de provincie Limburg zou kunnen worden ingezet bij wbe’s die met regelmaat een wanprestatie leveren. Laten we hopen dat het niet zover komt maar reewildjagers; “let op uw zaak”

5/ Jaarverslag secretaris: Het afgelopen jaar heeft het bestuur 2x vergaderd. De AV van de VHR en verschillende LB vergaderingen zijn bezocht door onze voorzitter voor zover dit mogelijk was. Ook hebben wij de belangen van het Reewild behartigd bij de FBE en de KNJV. Daarnaast heeft onze voorzitter ook tijdelijk zeggenschap in Oost Brabant maar daar is inmiddels een nieuw bestuur aangetreden. Ons regiobestuur is aardig op kracht en verjongd. De contacten met de FBE zijn meer dan goed en hier zijn de voorzitter en secretaris dan ook erg verheugd om.

6/ Jaarverslag penningmeester: Per 1-1-2017 heeft de vereniging een positief banksaldo van 3800,00. Het positief saldo is voornamelijk te danken aan de retributie van de landelijke vereniging en onze regio verdient ook een beetje aan de wildmerken en de inschietdag. De financiële positie van onze regio is gezond. Op termijn proberen wij per email te gaan communiceren met onze leden om zo meer dan 1000,- per jaar te kunnen besparen.

7/ Dhr. P. Heijmans van de kascontrolecommissie doet verslag: Hij heeft samen met dhr. Dijkstra de boeken gecontroleerd en beiden hebben geconstateerd dat alles accuraat is bijgehouden en in orde is. Hij dankt het bestuur voor het goed gevoerde beleid en stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren. Dhr. Heijmans neemt afscheid van de commissie en voor hem in de plaats komt dhr. G. Leenen die volgend jaar samen met dhr. Dijkstra de boeken zal bekijken.

8/ Bestuursverkiezing: Bart Hanssen wordt herkozen. Hubert van Loo wordt gekozen als bestuurslid en hij zal Zuid Limburg gaan vertegenwoordigen.

9/ Rondvraag: G. Leenen vraagt of er nog nieuws is van de aangekondigde valwildregeling. De secretaris licht toe dat het afgelopen jaar voornamelijk in het teken heeft gestaan van de nieuwe Natuurwet en het wijzigen van de statuten en huishoudelijk reglement. Dat heeft veel tijd en energie gekost. De FBE zal deze regeling oppakken zodra er weer wat ruimte komt in de agenda.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. De jachthoornblazers sluiten af met Auf Wiedersehen en de Hundefanfare.

Na afloop van de vergadering worden de wildmerken meegegeven aan de reewildcoördinatoren. Maar liefst 4 wbe’s zijn niet aanwezig en hebben zich ook niet afgemeld terwijl de FBE en de VHR een flinke inspanning hebben moeten leveren om de wildmerken vanavond voorhanden te hebben. Graag de volgende keer aanwezig!

April 2017 / H. Stassen